Statut

 STATUT FUNDACJI
"MEDOR- PRZYJACIELE  BEZDOMNYCH ZWIERZĄT"

 

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod  nazwą "Fundacja Medor- Przyjaciele bezdomnych zwierząt zwane dalej Fundacją" ustanowioną przez Elżbietę Andrzejewską i Grażynę Elżbietę  Maciak zwane dalej "Fundatorami" aktem notarialnym  sporządzonym przez notariusza Grażynę Szymańską w Kancelarii Notarialnej w Zgierzu przy ul. Długiej 29 dnia 05.04.2004r. repetytorium A 2120 ( 2004 działa na podstawie przepisów ustawy  z dnia 06.04.1984 o Fundacjach Dz.U.z 1991 Nr 46 poz. 203 z późn. zm.)  oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest m. Zgierz.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest województwo łódzkie
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Znakiem fundacji jest  znak słowo - graficzny zawarty w załączniku nr 1 do statutu.

Rozdział II

Cele Fundacji

§6

 1. Utrzymywanie i rozwój schroniska dla bezdomnych zwierząt
 2. Upowszechnianie wiedzy i działań na rzecz właściwego humanitarnego odnoszenia się do zwierząt
 3. Rozwijanie kontaktów z krajowymi  i zagranicznymi organizacjami związanymi z ochroną środowiska , a w szczególności ochrona zwierząt
 4. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska  w tym ochrony zwierząt
 5. Przeciwstawianie się oraz zapobieganie szkodliwym działaniom w odniesieniu do zwierząt
 6. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

§7

Fundacja realizuje swoje cele określone w §6 w szczególności przez:

 1. Finansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
 2. Zakupy i przekazywanie  temu schronisku wyżywienia, leków, sprzętów, zapewnienie opieki weterynaryjnej
 3. Organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych ochronie zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
 4. Wdrażanie nowych metod opieki nad zwierzętami
 5. Dofinansowanie publikacji związanych z ochroną środowiska i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§8

 1. Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na realizację celów Fundacji jest kwota pieniężna  w wysokości 1500 ( jeden tysiąc pięćset zł) pochodzące od fundatorów
 2. Kwotę 1000 zł ( jeden tysiąc) przeznacza się na działalność gospodarczą.

§9

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn
 2. Subwencji osób prawnych
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
 5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§10

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.

§11

W razie powołania do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§12

Organami  Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów
 2. Zarząd Fundacji
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Rada Fundacji

§13

W skład Rady Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy. Udział w pracach Rady Fundatorów jest honorowy.

§14

 1. Rada Fundatorów wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały
 2. w sprawach  dotyczących znaku Fundacji oraz powoływania i odwoływania członków Zarządu  Rada podejmuje uchwały w obecności wszystkich członków
 3. posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku zwołuje je zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora

§15

Członkowie Rady Fundacji nie mogą :

 • być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu
 • być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej  niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.

§15a

 

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności

 1. nadzór nad działalności Fundacji w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych
 2. inspirowanie kierunków działania Fundacji
 3. powołanie  i odwołanie Komisji  Rewizyjnej
 4. posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy do roku.
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

 §16

 1. Zarząd składa się z dwóch osób i jest powoływany na czas nieokreślony  przez Radę Fundacji działającą  łącznie
 2. Zarząd kieruje działalnością  Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz
 3. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa
 4. do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Rady Fundacji w szczególności:kierowanie bieżąca działalnością Fundacji
 • reprezentowanie fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w  Polsce i zagranicą
 • realizowanie głównych kierunków działalności Fundacji  w ramach uchwalonych przez Radę Fundacji planów i programów działania
 • przedstawianie Radzie Fundacji rocznych i wieloletnich programów działania
 • zdawanie Radzie Fundacji sprawozdań ze stanu majątkowego i realizacji zasad finansowania celów Fundacji
 • składanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Zarządu za rok ubiegły, przedstawianie do zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i stratu
 • ustalanie zasad działania i prowadzenie działalności gospodarczej
 1. członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 2. członkowie Zarządu nie mogą być równocześnie członkami  Rady Fundacji

§17

1.Fundator może zostać członkiem Zarządu

2. oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym prezes Zarządu

§18

Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji są wynagradzani przez Rade Fundacji

§18a

 1. Komisja Rewizyjna  składa się z dwóch osób i jest powoływana na czas nieokreślony przez Radę Fundacji działająca łącznie
 2. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 • członkami organu zarządzającego  ani pozostawać z nim  w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub  podległości służbowej
 • skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
 • członkami organu zarządzającego
 1. członkowie Komisji Rewizyjnej  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej   niż przeciętne  miesięczne wynagrodzenie  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez  prezesa GUS  za rok poprzedni
 2. do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola bieżącej działalności Zarządu Fundacji
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Rady Fundatorów
 1. uchwały podejmowane przez Komisję Rewizyjną uchwalane są zwykłą większością głosów przy obecności większości członków.

 

Rozdział V

Działalność  gospodarcza Fundacji

§19

Fundacja może prowadzić działalność  gospodarczą  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje świadczenie usług w następującym zakresie:Sprzedaż zwierząt (umowa adopcyjna )

 • hotelowanie zwierząt
 • organizowanie zajęć z dogoterapii i hipoterapii
 • prowadzenie lecznicy weterynaryjnej
 • sprzedaż karmy dla zwierząt
 • sprzedaż akcesoriów dla zwierząt.

§20

Działalność gospodarcza o której mowa w §19 powinna być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego  i nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczyć    na działalność pożytku publicznego .

§ 20a

Fundacja nie może:

 • udzielać pożyczek  lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego Stopina albo są  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi" 
 • przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 • wykorzystywać majątku  na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 • dokonywać zakupu towaru lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych  niż rynkowe.

§21

 1. Niniejszy statut  może być zmieniony lub uzupełniony przez Radę  Fundatorów  uchwałą podjętą jednogłośnie w obecności co najmniej 2 fundatorów członków
 2. Zmiana statutu co do istotnych celów fundacji może być dokonana przez Fundatorów.

§ 22

Niniejszy statut obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.